UNIZO ziet positieve elementen in Brussels regeerakkoord, "maar nog heel wat vragen bij implementatie"UNIZO noemt het een goede zaak dat er drie maanden na de verkiezingen, en na de installatie van de Duitse Gemeenschapsregering, ook een Brusselse gewestregering is gevormd. "Hopelijk leidt dit tot meer activiteit in de andere gewesten en op het federale niveau, zodat er opnieuw overal voluit kan geregeerd worden en de grote uitdagingen effectief worden aangepakt", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, die intussen Brussels minister-president Rudi Vervoort en de ministers in zijn nieuwe bestuursploeg feliciteert met het bereikte regeerakkoord. Een regeerakkoord waarin volgens UNIZO een reeks positieve elementen zitten, al zijn er ook heel wat bedenkingen.

De aankondiging van een gewestelijk plan voor strategische investeringen, zonder verhoging van de fiscale druk wordt door UNIZO alvast positief onthaald. "Het is, wat ons betreft, nu uitkijken naar de grote werven in dat plan", zegt UNIZO-topman Danny Van Assche, die er op rekent dat ook het Brusselse middenveld, waaronder UNIZO, hierover geïnformeerd en geconsulteerd zal worden. Overigens mag dit strategisch plan niet ten koste gaan van andere, meer kleinschalige maar even noodzakelijke investeringen in onder meer gebouwen en infrastructuur voor, bijvoorbeeld, onderwijs en mobiliteit, benadrukt UNIZO.

Mobiliteit en duurzaamheid terechte speerpunten
Ook positief in het regeerakkoord is volgens UNIZO de aandacht voor de betere doorstroming van het openbaar vervoer in Brussel, onder meer door eigen beddingen, en de 'doelstelling' om de metro uit te breiden, in het kader van een bredere mobiliteitstransitie. "Maar we willen op dit vlak nog meer ambitie zien. Brussel verdient als Europese hoofdstad een metronet dat als volwaardig kan worden beschouwd", benadrukt UNIZO-topman Danny Van Assche. "Er zal in elk geval nog veel moeten gebeuren om van het openbaar vervoer een waardig en realistisch alternatief te maken voor het autoverkeer dat de stad sterk wil terugdringen. Hetzelfde geldt voor de verbetering van de fietsinfrastructuur waarover we in het regeerakkoord weliswaar goede intenties lezen." Dat de Brusselse regering een speerpunt maakt van meer gezonde lucht en minder uitstoot in de stad, draagt absoluut de goedkeuring weg van UNIZO. "Alleen vinden we in het regeerakkoord te weinig concrete en ambitieuze engagementen om het aantal laadpalen voor elektrische voertuigen doorheen het gewest snel en drastisch op te voeren." Ook kunnen de Brusselse ambities op vlak van mobiliteit en duurzaamheid enkel worden gerealiseerd mits voldoende intensief interregionaal overleg en onderlinge afstemming tussen de gewesten en vervoersmaatschappijen. Nog in dit verband moet de Brusselse regering volgens UNIZO een meer pragmatische, constructieve houding aannemen in het overleg over de nationale luchthaven, die ook voor het Brussels gewest zelf van groot economisch belang is. Danny Van Assche: "Het is duidelijk dat zowel voor het Brussels gewest als voor alle andere regeringen in dit land een effectief mobiliteitsbeleid slechts mogelijk kan zijn in vol overleg. We verwachten dit dus zeker ook van Brussel."

Afval(preventiebeleid) stopt niet aan de gewestgrens
Interregionaal overleg en afstemming, moet ook het uitgangspunt zijn bij de invoering van een afvalreductieplan, stelt UNIZO. "We verzetten ons dan ook fel tegen de in het Brussel regeerakkoord ingeschreven plannen om een systeem van statiegeld voor blikjes en plastiek flessen in te voeren. Nog afgezien van onze algemene tegenargumenten dat dit qua opvolging, opslag en verwerking niet haalbaar is voor veel kleinere winkels, zal de eenzijdige invoering in het qua oppervlakte kleine hoofdstedelijke gewest ertoe leiden dat consumenten hun dranken goedkoper net over de gewestgrens zullen gaan kopen. Ook is UNIZO niet te spreken over het feit dat elke Brusselse zelfstandige of kleine onderneming die geen afvalophalingscontract met een privé-bedrijf kan voorleggen automatisch een retributie zal opgelegd krijgen. Dit komt de facto neer op een belastingverhoging."

Meer activering en interregionale mobiliteit: het werd tijd
UNIZO stelt dan weer tevreden vast dat de Brusselse regering heel wat maatregelen in petto heeft om de kloof tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verkleinen, waaronder de uitbouw van breed gedragen beroepsopleidingsbeleid, in samenspraak met de Brusselse ondernemers. Ook het versterken van de rol en verantwoordelijkheden van Actiris, waarbij vertrokken wordt van een concreet, oplossingsgericht en activerend traject (een job, een stage, een opleiding of een erkenning van competenties), is volgens UNIZO een belangrijke stap in de goede richting. Absolute steun van UNIZO krijgen de plannen om de interregionale mobiliteit van werkzoekenden te bevorderen. "Maar we willen die dan ook concreet uitgevoerd zien", voegt Danny Van Assche daar onmiddellijk aan toe. "We steunen ook de ambitie om het aantal plaatsen in de kinderopvang te verhogen, maar zijn bezorgd dat er alleen aandacht gaat naar ouders die actief naar werk op zoek zijn of een opleiding volgen in functie van hun tewerkstelling. Extra kinderopvang én een versterkte kinderbijslag zijn net nodig voor alleenstaande ouders die aan het werk zijn. Hoewel UNIZO meer diversiteit op de werkvloer promoot en discriminatie veroordeelt, maakt de organisatie zich wel zorgen over het heel arbitraire, op sanctionering gerichte anti-discrimatiecarcan, zoals het momenteel in het Brusselse regeerakkoord staat ingeschreven. "Als dit maar niet uitdraait op een heksenjacht op ondernemers", uit Danny Van Assche van UNIZO luidop zijn vrees. UNIZO kijkt ook uit naar concrete maatregelen om meer vrouwen te activeren op de Brusselse arbeidsmarkt.

Geen "nieuwe" shoppingcentra, maar Neo nog steeds op tafel
Nog een passage uit het regeerakkoord die UNIZO allerminst is ontgaan, is de belofte om een moratorium in te voeren voor nieuwe grote handelsvestigingen, "om de kleine handelszaken te versterken". "Dat klinkt positief op papier, maar de praktijk op het terrein leert helaas dat er in dit verband intussen al heel wat kalveren verdronken zijn", gaat Danny Van Assche van UNIZO hier op in. "Zo hebben heel wat Brusselse handelskernen het nu al erg moeilijk, onder meer door de komst van shoppingcomplex Dockx Bruxsel, dat zelf ook al in de problemen zit. En dan is er de hele saga rond Neo aan de Heizelvlakte. Een project waarvoor de Brusselse regering destijds zelf de aanbestedingsprocedure in gang zette, met op het menu maar liefst 72.000 vierkante meter winkeloppervlakte. Voor UNIZO is duidelijk dat Neo mee valt onder het moratorium dat de Brusselse regering invoert. Meer investeren in de versterking van de traditionele Brusselse kernen, dat is wat de beleidsmakers te doen staat." Daarnaast zou ook een Brusselse KMO-portefeuille het ondernemerschap in Brussel kunnen bevorderen, aldus nog UNIZO.

'hub.brussels' sterk voorbeeld van administratieve vereenvoudiging
Administratieve vereenvoudiging is voor UNIZO een topprioriteit en de organisatie leest dan ook tevreden in het regeerakkoord dat Brussel hier verdere stappen wil inzetten, in de eerste plaats door de verdere versterking en bekendmaking van 'hub.brussels', het online platform dat alle Brusselse overheidsinstellingen samenbrengt in één enkele structuur, met het unieke nummer 1819 als aanspreekpunt voor eerstelijnsadvies en -info aan ondernemers. Omdat burgers en ondernemers geen gewestgrenzen kennen, is het daarnaast ook belangrijk dat de online platformen van de verschillende overheden, op alle beleidsniveaus, met elkaar communiceren. Ook het engagement om in het bijzonder de kmo's nog meer te ondersteunen bij hun digitaliseringsinspanningen, met daaraan gekoppeld het plan om Brussel uit te bouwen tot een echte 'smart city', wordt door UNIZO gunstig onthaald. "Maar de 5G-infrastructuur, waarover in het regeerakkoord erg vaag wordt gedaan, moet er dan wel effectief komen", waarschuwt Danny Van Assche, "Zeker als hoofdstad van Europa kan Brussel deze kelk onmogelijk aan zich voorbij laten gaan. Gelukkig blijft het regeerakkoord op andere vlakken niet blind voor die Europese rol en voorziet de Brusselse regering bijvoorbeeld een betere opvolging van EU-dossiers en EU-handelsakkoorden en de versterking van de dienst Brussel Internationaal."

Goede punten voor Brusselse win-win-lening, maar wat met kilometerheffing?
Op fiscaal vlak is UNIZO vooral gecharmeerd door de invoering van een Brusselse win-win-lening, naar Vlaams voorbeeld. Nog mooie fiscale krenten in het Brusselse brood zijn, onder meer, de voorziene verlaging van de registratie- en successierechten. De afgesproken Brusselse kilometerheffing is dan weer een ander paar mouwen. UNIZO is op zich voorstander van een slimme, sturende kilometerheffing, als onderdeel van een breder mobiliteitsbeleid met voldoende alternatieven voor het autoverkeer. "Maar zoals het er nu staat, wordt die kilometerheffing niet gecompenseerd door de afschaffing of vermindering van andere verkeersbelastingen, waardoor ze in alle omstandigheden neerkomt op een belastingverhoging", stelt UNIZO vast. "Bovendien liet waarnemend Vlaams minister-president Liesbeth Homans onlangs verstaan dat de kilometerheffing in Vlaanderen helemaal van de baan is. Ook hier rekenen we op goed interregionaal overleg en afstemming, zodat de slimme kilometerheffing in gans het land eenvormig én binnen een intergewestelijk mobiliteitsbeleid wordt ingevoerd."

Na de plannen tijd voor actie
Al bij al is UNIZO positief over een aantal aandachtspunten en plannen in het Brusselse regeerakkoord, al blijven er voorlopig op (te) veel vlakken nog vragen over wat er nu exact zal gebeuren en hoe dat dan concreet zal worden aangepakt. "De aanzet is goed, maar er moet nog heel veel verduidelijking komen en werk worden verzet om dit akkoord hoger te tillen dan een verdienstelijke intentieverklaring", besluit Danny Van Assche. "Cruciaal voor het Brussels beleid is de bereidheid van de regering om, meer dan in het verleden, samen te werken met het relevante middenveld. Beslissingen over onder meer containerparken, mobiliteit, klimaat, arbeidsmarkt... kunnen maar tot een goed resultaat leiden als ze worden doorgepraat met de Brusselse ondernemers. UNIZO is alvast bereid constructief met de Brusselse regering samen te werken."

 
Artikel geplaatst n.a.v. bron:
 
Op:  19-07-2019

Artikel ongepast?

Dit artikel is ongepast

Gelieve ons te laten weten waarom u dit artikel ongepast acht.
Wil je gratis ondernemersnieuws plaatsen?
 Meer nieuws over UNIZO

Brussel
20-08-2019

Goederen op webshops van buiten Europa worden bij invoer niet of nauwelijks gecontroleerd, zolang het om pakketten voor ‘onopvallende’, ‘kleinere’ bedragen gaat. Niet door de BTW- en douanediensten en niet door de Europese keuringsinstanties. Vooral grote Aziatische webshops hebben zich volop op die mazen in het Europese net ingesteld, en maken er geen probleem van om...


Meer info

UNIZO
Brussel
18-08-2019

De Vlaamse Regering formuleert terecht de ambitie om onze werkgelegenheidsgraad te verhogen naar 80%, ofwel 120.000 Vlamingen extra aan de slag krijgen op de arbeidsmarkt. De Federatie Kinderopvang, aangesloten bij UNIZO, stelt het belang en meerwaarde van de kinderopvang graag voorop om deze doelstelling mee vorm te geven. Om meer mensen aan het werk te krijgen zijn voldoende, betaalbare en...


Meer info

UNIZO
Brussel
12-08-2019

In een eerste reactie is UNIZO positief over de evolutie van de Vlaamse regeringsonderhandelingen. “Er komt duidelijk schot in de zaak”, aldus UNIZO. “De beknopte Startnota van formateur De Wever bevat een aantal aanknopingspunten die voor onze Vlaamse KMO’s erg belangrijk zijn."Eén van de grootste knelpunten voor onze KMO’s is vandaag de zoektocht naar...


Meer info

UNIZO
Brussel
31-07-2019

Nooit eerder begonnen zoveel Vlamingen met een eigen zaak dan in de eerste jaarhelft van 2019. In de eerste zes maanden van dit jaar werden er 31.275 nieuwe ondernemingen opgericht in Vlaanderen. Ten opzichte van de eerste helft van 2018, ook al een recordjaar, nam het aantal starters in het Vlaams gewest toe met 3.022 eenheden. Dat is een stijging van 10,7% in vergelijking met dezelfde periode...


Meer info

UNIZOAdvertentiesKlik hier voor het nieuws uit
Antwerpen | Limburg | Kempen | Vlaams Brabant | Oost VL | West VL | Brussel | Kust | Maasland |

Media Partners

X
Geen vervelende pop-up meer?
Geen probleem meld je gewoon aan, de digitale krant is gratis.
Bovendien kan je ook zelf artikels plaatsen.
inVlaanderen.be gebruikt cookies en verzamelt gegevens om de gebruikersnelheid te kunnen verbeteren. Meer info: http://www.invlaanderen.be/pagina/privacy

Ok, ik snap het