Campagnestart van CD&V Dendermonde met minister GeensInspraak, communicatie en digitalisering … een stad met betrokken inwoners

De stad moet organiseren wat nodig is en ondersteunen wat kan. CD&V engageert zich onze inwoners maximaal te stimuleren om zelf initiatieven te nemen aangezien iedere buurt eigen accenten heeft. Samen optreden tegen zwerfvuil, een pleintje in het oog houden of een buurtfeest organiseren doet onze stad en haar deelgemeenten bruisen. Onze communicatie moet doelgericht en vlot bereikbaar zijn via alle kanalen. Ook jongeren zullen nog meer op de hoogte gehouden worden van de faciliteiten van onze stad en dat zal meer dan ooit digitaal gebeuren!


>> actieve burgerparticipatie, onze inwoners vormen Dendermonde;
>> volle inzet op wijkwerking;
>> eigentijdse communicatiemiddelen voor diverse doeleinden: een smart city met projectgerichte digitale inspraakplatformen, slimme verkeerslichten en vuilnisbakken, een magazine voor jongeren.

Platteland en dorpskernen … een stad met herkenbare dorpskernen en genietbaar platteland

Iemand die vandaag in de stad rondrijdt, merkt dat er in vele dorpskernen heel wat veranderd is. Deze inspanningen moeten verder gezet worden, ter versterking van de identiteit van dorpskernen. Daarvoor moet er oordeelkundig omgesprongen worden met de schaarse open ruimte in die dorpskernen. We willen blijven inzetten op aanplantingen van groen en bomen, zowel binnen openbare als particuliere ruimte. Binnen het stadscentrum zou het herinvoeren van meer water een verfraaiing van het stadscentrum betekenen.


Gelukkig beschikt onze stad nog over veel open ruimte en plattelandsgebied. Ook dat willen we koesteren en genietbaar houden. De landbouwers en hun bedrijven beschouwen wij als partners en wij willen een beleid dat garant staat voor een duurzame, toekomstgerichte ontwikkeling van de land- en tuinbouwbedrijven. De korte keten tussen producent en consument mag nog meer onder de aandacht worden gebracht. De landbouwers in onze stad hebben een voldoende ruim aanbod om dit te ondersteunen. Duurzame landbouw leidt tot veilige en kwalitatieve voeding.


>> Volkstuintjes verdienen onze blijvende aandacht;
>> degelijk onderhoud van landbouw- en trage wegen om voetgangers en fietsers een waardig alternatief te geven;
>> aandacht voor de opvang van verwaarloosde dieren;
>> onderhoud voor diverse kleine landschapselementen;
>> ondersteuning en eigentijdse invulling van traditionele jaarmarkten en kermissen

 

Veiligheid en mobiliteit … een veilige bereikbare stad

CD&V deelt het aanvoelen van velen: veiligheid is belangrijk. We hebben het dan over verkeersveiligheid, maar ook over veiligheid in straten en buurten.
Wij willen dat het stadscentrum en de verschillende dorpscentra vlot en veilig bereikbaar zijn voor verschillende vormen van vervoer. Indien we daarin willen slagen, zullen initiatieven kansen moeten krijgen waarbij er minder auto’s zijn en meer vormen van fietsen en openbaar vervoer. Het huidige verkeersveiligheidsbeleid leidt tot een veilige stad, dat blijkt uit de cijfers. Dat willen we uiteraard zo houden en verbeteren waar mogelijk. Zowel aan de veiligheid aangepaste verkeersinfrastructuur als volgehouden verkeerstoezicht moeten daartoe bijdragen.


CD&V wil volop inzetten op veilige schoolomgevingen, traag verkeer in de winkelstraten, en vrachtverkeer moet kunnen geweerd worden uit onze woonkernen. Ook onze voetpaden verdienen de nodige aandacht voor kinderwagens en rolstoelgebruikers.
Wij willen een stad waar iedereen op straat durft te komen met een veilig gevoel. Waar nodig kunnen we technische hulpmiddelen, zoals camera’s en politioneel toezicht inzetten. Maar de veiligste plaatsen zijn natuurlijk plaatsen waar mensen elkaar kennen. Het bevorderen van sociale samenhang en verenigingsleven is volgens ons dus cruciaal om de veiligheid te verhogen.


>> de Mechelsesteenweg verdient een bijkomende veilige oversteekplaats voor voetgangers en fietsers;
>> het ziekenhuis, de Kroon en het industrieterrein moeten bereikbaar worden met het openbaar vervoer;
>> het kernwinkelhart verdient een verkeersluwe zone met trajectcontrole op snelheid;
>> verdere investering in ontwikkeling van lange afstandsfietspaden;
>> blijvende inzet voor de fietspadendossiers langsheen de gewestwegen;
>> veiligheidscontrole, waar nodig met cameratoezicht (bv. Stationsomgeving)

 

Sociaal, armoedebestrijding en gezondheid … een gezonde stad met een sociaal gelaat

We zijn er ons van bewust dat de toenemende vergrijzing en stijgende armoedecijfers de levenskwaliteit van te veel mensen in het gedrang brengt.
Binnen onze stad zijn er veel verschillende diensten actief om de zorgnood van gezinnen te beantwoorden. Toch komt de juiste zorg nog niet altijd terecht op de juiste plaats. Het gemeentebestuur moet, soms door het zelf te organiseren maar voornamelijk door een coördinerende
rol op te nemen, zorgen voor toegankelijke, betaalbare en kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening. Op maat van en met respect voor de vrije keuze van de zorgvrager.


>> uitbreiding van buurt- en thuiszorg en detectie van (kans)armoede en eenzaamheid bij jong en oud;
>> al onze gebouwen moeten toegankelijk zijn voor mensen met een handicap of ouders met een kinderwagen;
>> woonzorgcentra en gemeenschapsvoorzieningen zoals een kinderopvang mogen gerust een sociale functie als ontmoetingsplaats binnen de buurt vervullen;
>> nood aan een lokaal dienstencentrum in de westhoek van onze stad;
>> uitwerken van een charter tussen verschillende zorgverstrekkers met aandacht voor goedkopere geneesmiddelen, uitbreiding derdebetalerssysteem, armoededetectie via de intussen hiertoe aangestelde ambtenaar.

 


Sport en cultuur … een stad in beweging, van en voor cultu(u)r(en)


Onze ruimte moet creatief ingevuld kunnen worden om bestaande en nieuwe sportverenigingen te ondersteunen. Zowel ploegsporten als individuele sporten verdienen voldoende aandacht. Waar nodig dient de infrastructuur te worden uitgebreid of omgevormd aan nieuwe sportnoden. G-Sport moet steeds mee voor ogen worden gehouden. Tai chi in het stadspark, boot camps langsheen onze zwembadsite: moet allemaal kunnen!


De bevolking van onze stad is divers. Ook het cultuuraanbod moet daarop inspelen met waardevolle culturele activiteiten voor alle doelgroepen. Zo is onze bibliotheek naast een uitleenpost voor boeken en muziek ook een ontmoetingsplaats voor verschillende activiteiten. Laagdrempelige ontmoetingen, waarbij cultuur, toerisme , middenstand en lokale verenigingen samengaan, willen we in de toekomst nog meer ontwikkeld zien. Sommige klassieke verenigingen hebben zich geheroriënteerd en slagen erin jonge en nieuwe mensen te betrekken. Daarnaast zoeken mensen elkaar op en stichten nieuwe verenigingen om samen cultuur en vrije tijd te beleven. Deze “bonden van gepassioneerden” verdienen de steun van het stadsbestuur, bvb. doordat ze gebruik kunnen maken van betaalbare infrastructuur.


We willen dat Dendermonde zich in de toekomst nog meer profileert als cultuurstad. Het belang van Dendermonde als toeristisch centrum kan nog verbeterd worden Het tot stand komen van hotelaccomodatie en andere overnachtingsmogelijkheden willen we stimuleren.


>> sportsites uitbreiden, ook voor nieuwe sporten;
>> inzetten op G-sport: logistiek, ondersteuning clubs, toeleiding;
>> ondersteuning van verenigingen en vrijwilligerswerk door verdere uitbouw van het Cultuurloket;
>> 1 centraal stadsmuseum voor Dendermonde, waar ons rijk cultureel erfgoed tot zijn recht kan komen;
>> verdere uitbouw van de UIT-pas.

 

Ondernemen en middenstand … een ondernemende stad, een stad waar het prettig winkelen is

Onze stad moet in de toekomst nog aantrekkelijker worden voor ondernemers met innovatieve ideeën. Starters moeten degelijk ondersteund worden bij de administratieve en andere rompslomp. We willen daarnaast de natuurlijke partner zijn van de bestaande bedrijven en ondernemers die verder in onze stad willen groeien. Ruimte voor bedrijven en detailhandelaars, een aanspreekpunt voor nieuwe ondernemers, intense contacten met de bedrijfswereld: het zijn enkele ideeën die onze stad nog ondernemersvriendelijker moeten maken.
Ook winkeliers zijn ondernemers. Samen met hen willen we nagaan hoe we van het winkelen meer een beleving kunnen maken. Als mensen naar onze stad komen omdat er wat te gebeuren staat, zullen ze ook sneller naar onze stad komen wanneer ze iets willen kopen. Samen met winkeliers en klanten kijken hoe we onze verschillende winkelkernen nog aantrekkelijker kunnen maken.


>> onze stads- en dorpskernen verdienen blijvende verfraaiing als hefboom voor lokale initiatieven. Denk maar aan het dorpsplein van Baasrode, het Heldenplein en het pleintje aan Vlasmarkt
>> onze stad heeft nood aan congresruimte en hotelfaciliteiten;
>> een masterplan voor volledige herinrichting van de Oude Vest;
>> centrummanagement als partner van het kernwinkelhart.

 

Duurzaamheid en milieu … een duurzame stad

Als wij onze aarde ook voor onze (klein)kinderen leefbaar willen houden, moeten wij daar ook op lokaal vlak volop werk van maken. CD&V wil de energiebesparende maatregelen die het huidige bestuur nam, ook in de toekomst verderzetten. De stad moet hier tegelijk voorbeeld en stimulator zijn. bijvoorbeeld door de eigen gebouwen energiezuinig of neutraal te maken, waar mogelijk door zonnepanelen te plaatsen. De deel-economie (o.a. autodelen, fietsdelen, …) verdient kansen en ondersteuning. Vele burgers zijn bekommerd om klimaat en milieu. Laten we hen dus - meer dan vandaag - betrekken bij initiatieven van transitie. De mogelijkheid om burgers te betrekken bij initiatieven, ja zelfs als aandeelhouder, willen we stimuleren.


>> onze groene en watergebonden troeven uitspelen: heraanleg van parken en water een plaats geven in onze binnenstad;
>> de strijd tegen zwerfvuil verder opdrijven;
>> de CO2-uitstoot in onze kernen moet zoveel als mogelijk worden verminderd, een extra zone 30 met trajectcontrole, een fietsstraat, etc.
>> extra ophaalrondes voor openbare vuilnisbakken via slimme detectiesystemen;
>> ondersteunen van deelsystemen voor zonne-energie en warmtenetten;
>> invoering van een duurzaamheidstoets bij beleidsbeslissingen;
>> verdere vervanging van openbare verlichting door LED-verlichting.

 

Wonen en openbare ruimte … een stad waar mensen graag en betaalwaar wonen

Dendermonde is een aangename stad om in te wonen, maar een betaalbare woning vinden is soms een probleem. Onze woningmarkt is te weinig aangepast aan zowel de vergroening als de vergrijzing van onze maatschappij. CD&V wil dat het stadsbestuur in de toekomst in samenwerking met sociale bouwmaatschappijen, intercommunale D.D.S. en andere (private) betrokkenen een politiek voert die toelaat om meer op de noden van vandaag in te spelen. Zo is er een grote vraag van jongeren en jonge gezinnen om een betaalbare eerste woning te kunnen kopen.


Kwalitatief en betaalbaar wonen in onze stad moet mogelijk blijven. Ook nieuwe woonvormen moeten worden gestimuleerd. Bij grote projecten dient de nodige aandacht te worden geschonken aan sociale mix en buurtfaciliteiten. CD&V Dendermonde blijft de sociale huisvestingsmaatschappijen ondersteunen, zowel voor eigenaars als huurders. Private eigenaars bijstaan in het grondig renoveren van hun woning verdient onze blijvende aandacht.


>> inzetten op woonkavels;
>> aandacht voor de kwalitatieve invulling van onze openbare ruimte. De inrichting hiervan kan nog wat opwaardering gebruiken, zowel in onze stad als in de deelgemeenten. Onze openbare ruimte moet een ontmoetingsplaats worden voor alle generaties;
>> bewaken van de kwaliteitsvolle invulling van enkele landmarks zoals de Hollandse Kazerne, het stadspark, de gevangenis en de abdijsite;
>> begraafplaatsen worden begraafparkplaatsen waar meer ruimte is voor groen en stilte voor bezinning. Iedere begraafplaats verdient een overdekte afscheidsruimte.

 


Jeugd en onderwijs … een stad waar ook het jonge (school)volk zich thuis voelt


De jeugd is de toekomst van Dendermonde. Dendermonde moet een stad zijn waar jongeren zich thuis voelen.
Dendermonde is een scholenstad en zal dat zeker nog lange tijd blijven. Het eigen gemeentelijk onderwijs moet een kwaliteitsonderwijs blijven. Initiatieven op het vlak van gezondheidspreventie en bevordering van kansen worden door de stad ondersteund en/of gecoördineerd. Uiteraard moeten we ook zorgen dat leerlingen van binnen en van buiten de stad op een veilige manier op school geraken.


>> Met het binnenhalen van het label “kindvriendelijke stad” is het werk nog niet af. Onze stad blijft een voortrekkersrol spelen op het vlak van een kindvriendelijke beleid. Deze aandacht voor kinderen worden beleidsoverschrijdend ( welzijn, onderwijs, omgeving...) ;
>> Dendermonde wil in de toekomst een kampplaats kunnen aanbieden voor jeugdbewegingen in de zomer;
>> onze jeugdverenigingen en jeugdhuizen worden verder ondersteund door het stadsbestuur. Nieuwe ideeën worden maximaal gesteund vanuit het stadsbestuur;
>> de bouw van de nieuwe scoutslokalen in Baasrode dient gefinaliseerd te worden. Op deze manier kan de Speelplaneet daar tijdens de zomer een vaste stek krijgen;
>> kwaliteitsvolle vakantieopvang voor kinderen en tieners blijft ook voor de vrijetijdsdiensten een belangrijke opdracht;
>> locaties voorzien waar jongeren tijdens de middag of na een schooldag kunnen samenkomen. Hierbij gaat het ook om binnenruimtes waar ze hun boterhammen kunnen opeten. Deze ambitie geldt eveneens ook voor de deelgemeentes;
>> het DMD-labs initiatief blijven ondersteunen en meer in de kijker zetten bij jongeren;
>> in de zomer moeten er voldoende activiteiten georganiseerd worden voor jongeren en kinderen;
>> de evenementenaanvraag moet vereenvoudigd en versneld worden en de stad moet een eenduidig antwoord geven;
>> jeugdverenigingen dienen financieel gesteund te worden voor kleinere uitgaven;
>> bijzondere aandacht gaat naar het afstemmen van schoolaanbod op de demografische ontwikkelingen in onze deelgemeenten.
Artikel geplaatst n.a.v. bron:
 
Op:  15-09-2018

Artikel ongepast?

Dit artikel is ongepast

Gelieve ons te laten weten waarom u dit artikel ongepast acht.
Project: Open ondernemerschap!

Wens je meer visibiliteit, meer leads naar je onderneming of product?
Gebruik dan onze voordelige bedrijfspagina en wordt door duizenden bezoekers online gevonden!

Wil je gratis ondernemersnieuws plaatsen?
 Meer nieuws over Dendermonde

Dendermonde
19-04-2019

Op de vrachtwagenparking van de De Bruynkaai onderzoekt studiebureau ADEDE welke historische elementen uit de vroegere vestinggordel nog onder de grond zitten. De parking is hiervoor parkeervrij gemaakt op 18 en 19 april 2019. Toekomstige herinrichtingen Het agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant een herinrichting van kruispunt Mechelse Poort met fietstunnels. Daarvoor moet ook een...


Meer info

Dendermonde
Dendermonde
19-04-2019

Op 25 april 2019 komen verschillende buurten, wijken en verenigingen weer samen om een kleurrijke, creatieve en volkse stoet in elkaar te steken als voorprogramma voor de grote ommegang. We plannen op 26 april 2020 een volks slotspektakel in de vorm van een kleurrijke en creatieve stoet georganiseerd door wijken, verenigingen en buurten van Dendermonde. Het spektakel wordt een ode aan het Ros...


Meer info

Dendermonde
Dendermonde
18-04-2019

Volledig overzicht: https://www.dendermonde.be/werken-verkeershinder Nieuw in het overzicht: 18/4: archeologische scan zonder graafwerken aan vrachtwagenparking De Bruynkaai, met parkeerverbod 23/4-3/5: Zwarte Beekstraat 11 - mobiele kraan voor dakwerken 24/4: Vlassenbroekbrug – zie hieronder. Verkeershinder verwacht op Vlassenbroekbrug vanaf 24 april AWV laat op de...


Meer info

Dendermonde
Dendermonde
16-04-2019

De toestand van de voetpaden in het Hagewijkpark door boomwortels die omhoog komen vergt een grondige aanpak. De meest onveilige situaties werden reeds weggenomen, maar een integrale aanpak van de wijk dringt zich op. Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om het Hagewijkpark te verfraaien: de groenvoorzieningen worden opgefrist en de voetpaden worden waar nodig en mogelijk...


Meer info

DendermondeAdvertentiesKlik hier voor het nieuws uit
Antwerpen | Brabant | Limburg | Kempen | Oost VL | West VL | Brussel | Kust | Maasland |

Media Partners

X
Geen vervelende pop-up meer?
Geen probleem meld je gewoon aan, de digitale krant is gratis.
Bovendien kan je ook zelf artikels plaatsen.
inVlaanderen.be gebruikt cookies en verzamelt gegevens om de gebruikersnelheid te kunnen verbeteren. Meer info: http://www.invlaanderen.be/pagina/privacy

Ok, ik snap het