Beslissingen van de Vlaamse Regering - Ministerraad van 09 februari 2018Rechtspositieregeling Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV)
Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois

Na onderhandelingen met de sociale partners wijzigt de Vlaamse Regering
definitief het personeelsstatuut (organiek reglement) van de SERV. De
wijziging geeft uitvoering aan het sectoraal akkoord 2010-2012 en aan de
wijzigingen in verband met het zorgkrediet. Daarnaast zijn er nog een aantal
andere aanpassingen omwille van een update of een specifieke beslissing, bv.
het invoeren van een ervaringsbewijs of toegangsbewijs; worden bepalingen
geherfomuleerd omwille van de leesbaarheid, en verdwijnen bepaalde artikels
omdat ze niet meer relevant zijn.

Aanpassing Onroerenderfgoeddecreet naar aanleiding van de ex-post evaluatie: voorontwerp van wijzigingsdecreet
Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois

Medio juli keurde de Vlaamse Regering de conceptnota 'aanpassing
Onroerenderfgoeddecreet naar aanleiding van de ex-post evaluatie' goed. Deze
geeft in grote lijnen weer welke aanpassingen aan de
onroerenderfgoedregelgeving worden voorgesteld als gevolg van een evaluatie.
Na advies van de SARO wijzigt de Vlaamse Regering daarom opnieuw principieel
haar Onroerenderfgoeddecreet. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet
wordt nu het advies ingewonnen van de Raad van State.

Cookeilanden: uitwisselen van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden
Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois en viceminister-president Bart Tommelein

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp
van decreet dat instemt met de overeenkomst tussen België en de Cookeilanden
over het uitwisselen van inlichtingen met betrekking tot
belastingaangelegenheden. Over dit voorontwerp van instemmingsdecreet wordt
het advies ingewonnen van de SERV en van de Raad van State.

Dubbelbelastingverdrag India: voorontwerp instemmingsdecreet
Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois en viceminister-president Bart Tommelein

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp
van decreet dat instemt met de nieuwe overeenkomst en het protocol tussen
België en India over het vermijden van dubbele belasting en over het
voorkomen van het ontgaan van belasting. Over dit voorontwerp van
instemmingsdecreet wordt advies ingewonnen van de SERV en daarna van de Raad
van State.

Dubbelbelastingsverdrag Japan: ontwerp van instemmingsdecreet
Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois en viceminister-president Bart Tommelein

Na adviezen van de SERV en van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering
haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet dat instemt met de
overeenkomst tussen België en Japan over het vermijden van dubbele belasting
op het inkomen en over het voorkomen van het ontduiken en het ontwijken van
belasting. De overeenkomst regelt ook de uitwisseling van inlichtingen tussen
de belastingadministraties. Het ontwerp van instemmingsdecreet wordt nu
ingediend bij het Vlaams Parlement. 

Maatregelen personeelsleden centra voor leerlingenbegeleiding
Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

In het kader van het voorontwerp van decreet over de leerlingenbegeleiding in
het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor
leerlingenbegeleiding, keurt de Vlaamse Regering vier besluiten principieel
goed die verder uitvoering geven aan een aantal maatregelen voor de
personeelsleden van de centra voor leerlingenbegeleiding. Het gaat om de
indeling van de ambten en de bijhorende prestatie- en bezoldigingsregeling en
de vastlegging van de omkaderingsgewichten per ambt; het vastleggen van de
vakantieregeling; aanpassingen en aanvullingen aan de bekwaamheidsbewijzen en
concordanties van huidige naar nieuwe ambten; en wijzigingen aan de
regelgeving over het mandaat en de vorming. Daarnaast wordt in het besluit
over de bekwaamheidsbewijzen ook het behoud van de salarisschalen voor de
directeurs buitengewoon basisonderwijs ten gevolge van het wegvallen van de
GON-telling (geïntegreerd onderwijs) opgenomen en wordt voor een
personeelslid het recht op het behoud van de niet-verworven salarisschaal uit
het buitengewoon onderwijs gegarandeerd bij de overstap naar het gewoon
onderwijs. Deze vier besluiten worden nu geagendeerd voor onderhandelingen
met de sociale partners, daarna wordt het advies ingewonnen van de Raad van
State.

Concordantie deeltijds kunstonderwijs (DKO)
Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

Het nieuwe decreet voor het deeltijds kunstonderwijs is voorzien om in
werking te treden op 1 september 2018. Door dat decreet zullen heel wat
bestaande vakken van naam veranderen. Daarom is het nodig om ambtshalve of
individuele concordanties te voorzien, zodat de betrokken statutaire
personeelsleden geen nadelen ondervinden van de veranderde vakbenamingen.
Daarom keurt de Vlaamse Regering nu principieel het besluit goed over de
concordantie in het deeltijds kunstonderwijs. Via de concordanties behouden
de betrokken personeelsleden de in een oude vakbenaming toegekende rechten en
plichten ook in de nieuwe vakbenaming. Over dit besluit wordt nu onderhandeld
met de sociale partners, daarna gaat het voor advies naar de Raad van
State. 

Kwaliteitszorgstelsel in het hoger onderwijs: voorontwerp van decreet
Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

Na adviezen van de Vlor en van de SERV hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar
principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat het
kwaliteitszorgstelsel in het hoger onderwijs vaststelt. Het decreet verankert
het geïntegreerde stelsel van externe kwaliteitszorg op instellingsniveau
definitief in de Codex Hoger Onderwijs voor de hogescholen en de
universiteiten. De instellingsreview zal voor hogescholen en universiteiten
in de toekomst de basis worden van het gehele proces van verantwoording van
de kwaliteit van opleidingen in het Vlaamse hoger onderwijs. Over dit
voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de Raad van State. 

Operationalisering leerlingenbegeleiding
Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits en minister Jo Vandeurzen

In het kader van de uitwerking van de conceptnota 'Krijtlijnen voor een
hervorming van de leerlingenbegeleiding in Vlaanderen' hecht de Vlaamse
Regering haar principiële goedkeuring aan haar besluit tot
operationalisering van de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het
secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding. Het besluit
integreert vier bestaande besluiten die daardoor worden opgeheven. Dit
besluit wordt nu geagendeerd voor onderhandelingen met de sociale partners.

Vlaams Partnerschap Duaal Leren: vervanging voorzitter
Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits en minister Philippe Muyters

Door zijn verkiezing als rector van de KU Leuven is het voor Luc Sels niet
langer mogelijk om het mandaat van voorzitter van het Vlaams Partnerschap
Duaal Leren op te nemen. De Vlaamse Regering benoemt Frank Baert als
voorzitter. Het Vlaams Partnerschap heeft diverse bevoegdheden waarvan de
erkenning van werkplekken een belangrijke taak is.

Uitbreiding tijdelijk project 'Schoolbank op de werkplek'
Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits en minister Philippe Muyters

De Vlaamse Regering keurt principieel het besluit goed tot uitbreiding van
het tijdelijke project 'schoolbank op de werkplek' rond duaal leren.
Bedoeling is het proefproject nog verder uit te breiden, zowel naar scholen
als naar opleidingen, omdat de belangstelling binnen sectoren en in het
onderwijsveld groeit om duaal leren uit te testen. Daarnaast bevat het
besluit enkele wijzigingen rond de financiering van de voortrajecten in het
stelsel van leren en werken, en de uitbetaling van de aanvullende
werkingsmiddelen voor de centra voor deeltijds onderwijs en Syntra
Vlaanderen. Er worden ook enkele wijzigingen doorgevoerd in het buitengewoon
secundair onderwijs. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de
Vlor, van de SERV en van de Raad van Bestuur van Syntra Vlaanderen. Het wordt
ook voor onderhandelingen voorgelegd aan de sociale partners. 

Ontwerpdecreet duaal leren
Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits en minister Philippe Muyters

Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering  haar definitieve
goedkeuring aan het ontwerpdecreet over Duaal Leren en de aanloopfase.
Concreet gaat het om opleidingen waarin een school- en werkplekcomponent
worden gecombineerd. Het tweede hoofdstuk van het decreet heeft betrekking op
de aanloopfase die bedoeld is om leerlingen die duaal willen leren
(arbeidsbereid), maar hier nog niet klaar voor zijn (niet arbeidsrijp) of
geen werkplek vinden, voor te bereiden op een snelle instap in duaal leren.
In de aanloopfase wordt op maat van de leerling een traject uitgewerkt waarin
er gewerkt kan worden aan het vinden van een werkplek, het verbeteren van
vaktechnische competenties of de verbetering van arbeidsgerichte
competenties. Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

Digitale meters: uitrol
Op voorstel van viceminister-president Bart Tommelein

Op 3 februari keurde de Vlaamse Regering de conceptnota goed over de uitrol
van digitale meters in Vlaanderen. De uitrol van de digitale meter is de
cruciale basis voor de transitie van het centrale energiesysteem (kolen- of
kerncentrale) naar het decentrale energiesysteem (met zonne- en windenergie).
Een efficiënt beheer van dit energiesysteem vraagt om een grote set data,
dus zijn deze meetinstrumenten noodzakelijk om decentrale energieproductie te
combineren met een efficiënt en effectief netbeheer. Om de uitrol van
digitale meters mogelijk te maken, en na advies van de commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL), wijzigt de Vlaamse
Regering opnieuw principieel het Energiedecreet. Over dit voorontwerp van
wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.  

Agentschap Overheidspersoneel: pensionering projectleider
Op voorstel van viceminister-president Liesbeth Homans

Gonda Cock, projectleider N-niveau bij het Agentschap Overheidspersoneel,
werd op 31 augustus 2017 65 jaar. De Vlaamse Regering keurde het voorstel
goed om haar nog zes maanden langer in dienst te houden, tot 28 februari
2018. Vanaf 1 maart 2018 kan ze dus met pensioen gaan. De Vlaamse Regering
verleent haar daarvoor eervol ontslag uit haar ambt.

Mobiele urgentiegroep (MUG): nieuwe uiterlijke kenmerken voertuigen
Op voorstel van minister Jo Vandeurzen

De Vlaamse Regering wijzigt principieel artikel 13 van het koninklijk besluit
dat de normen vaststelt waaraan een mobiele urgentiegroep (MUG) moet voldoen
om te worden erkend. In het licht van terreurdreigingen is het belangrijk
adequaat te kunnen oordelen of de middelen die ingezet worden bij de
hulpverlening al dan niet terecht aanwezig zijn op de site. Daarom is
geoordeeld om de uiterlijke kenmerken van de voertuigen die worden
ingeschakeld voor zowel dringend ziekenvervoer als voor niet dringend
ziekenvervoer te standaardiseren. Het voertuig moet nu conform zijn aan de
bepalingen van het koninklijk besluit dat de uiterlijke kenmerken van de
voertuigen vaststelt die ingezet worden in de dringende geneeskundige
hulpverlening. Dit besluit wordt voor advies voorgelegd aan het Rekenhof en
daarna aan de Raad van State.

Ontwerpdecreet 'Niet-dringend liggend ziekenvervoer'
Op voorstel van minister Jo Vandeurzen

Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve
goedkeuring aan het ontwerpdecreet over het niet-dringend liggend
ziekenvervoer. De doelstelling van dit decreet is om via afdwingbare
kwaliteitseisen – bepaald, geactualiseerd en gecontroleerd door
zorgaanbieders, gebruikers en financierders – te komen tot een
kwaliteitsvolle, veilige en toegankelijke dienstverlening die op een duurzame
manier wordt aangeboden, met het oog op de veiligheid en het comfort van de
patiënt. Het afdwingbaar maken van de minimale kwaliteitseisen is de
grootste wijziging ten aanzien van de bestaande toestand. Daar waar het oude
decreet van 2004 stelt dat een ziekenwagendienst zich kan laten certificeren
op basis van de kwaliteitseisen, wordt nu gesteld dat niet-dringend liggend
ziekenvervoer alleen mag worden uitgevoerd door een vergunde dienst voor
niet-dringend liggend ziekenvervoer. Het ontwerpdecreet wordt ingediend bij
het Vlaams Parlement.

Rode Kruis -Vlaanderen: bekrachtiging benoemingen prominenten
Op voorstel van minister Jo Vandeurzen

De benoeming van prominenten door de Gemeenschapsraad van het Rode Kruis -
Vlaanderen, zoals de gemeenschapsvoorzitter of de provincievoorzitters, moet
volgens de statuten van het Rode Kruis bekrachtigd worden door de Vlaamse
Regering. Om dit te regelen, keurt de Vlaamse Regering nu het besluit goed
tot bekrachtiging van de benoemingen van prominenten bij het Rode Kruis -
Vlaanderen. 

Infrastructuurforfait persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap
Op voorstel van minister Jo Vandeurzen

De Vlaamse Regering keurt principieel het besluit goed dat de voorwaarden en
de procedure bepaalt voor het infrastructuurforfait binnen de
persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap, verstrekt door
het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden.
Bedoeling is te zoeken naar een manier om de financiering van de
infrastructuur te laten aansluiten bij de persoonsvolgende financiering.
Vroeger werd aan deze organisaties een bepaalde capaciteit toebedeeld, maar
aangezien de budgethouder (de persoon met een handicap) nu zelf bepaalt tot
welke zorgaanbieder hij zich richt, is dat nu niet meer het geval. Het
besluit laat de financiering afhangen van hoeveel budgethouders met een
voldoende ondersteuningsnood kiezen voor de betrokken zorgaanbieder en de
betrokken infrastructuur. Over dit besluit wordt nu het advies ingewonnen van
de Raad van State. 

Brandveiligheid ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf
Op voorstel van minister Jo Vandeurzen

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het besluit met de specifieke
brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen en centra voor
herstelverblijf moeten voldoen en het besluit dat een technische commissie
opricht voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin. Hiermee maakt ze de procedure voor de attestering
van de brandveiligheid gelijkvormig voor alle ouderenvoorzieningen en voor de
centra voor herstelverblijf. Het toepassingsgebied van het besluit wordt ook
uitgebreid voor groepen van assistentiewoningen en lokale dienstencentra. De
brandveiligheidsnormen worden op een aantal punten geactualiseerd, en de
procedure voor het aanvragen van een afwijking wordt aangepast en
vereenvoudigd. Het wijzigingsbesluit wordt nu voor advies voorgelegd aan de
Raad van State.

Verdeling middelen Vlaams Agentschap voor personen met een handicap
Op voorstel van minister Jo Vandeurzen

De Vlaamse Regering keurt principieel het besluit goed over de verdeling van
de middelen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap voor
niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor het jaar 2018.
Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State. 

Samenstelling en werking Comité voor Kleinhandel
Op voorstel van minister Philippe Muyters

Het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid bepaalt dat de Vlaamse Regering
de regels kan bepalen over de samenstelling en de werking van het Comité
voor Kleinhandel. De Vlaamse Regering keurt het besluit dat dit regelt nu, na
advies van de SERV en van de Raad van State, definitief goed.

Wijziging subsidiebesluit incubatoren
Op voorstel van minister Philippe Muyters

Op 25 april 2014 keurde de Vlaamse Regering haar besluit goed over de
subsidiëring van incubatoren. Subsidies waren voorzien voor de investeringen
in het gebouw, de kavel of de inrichting van het gebouw en voor het beheer
van de incubator. Opdat de incubatoren deel zouden uitmaken van een echt
O&O-vestigingsmilieu en om te vermijden dat er een ongebreidelde groei van
het aantal incubatoren zou komen, vereiste het besluit een geografische of
inhoudelijke link van de incubator met een kennisinstelling. Omdat die link
niet altijd even duidelijk was en gezien er op de private markt
gelijksoortige initiatieven worden opgestart, wijzigt de Vlaamse Regering nu,
na advies van de SERV en van de Raad van State, definitief haar
subsidiebesluit. De focus wordt verlegd naar incubatoren waarbij grote
investeringen in infrastructuur nodig zijn. In het besluit wordt daarom beter
omschreven wat een incubator als specifieke infrastructuur moet omvatten.
Gezien de vaststelling dat de link met de kennisinstelling vaak te vaag was,
worden de eisen qua medebeheer van de kennisinstellingen verstrengd. De
mogelijkheid tot het subsidiëren van de beheerskosten wordt opgeheven. De
focus wordt volledig gelegd op het financieren van de investeringen in
infrastructuur.

Strategische transformatiesteun Viafrites bvba in Meulebeke
Op voorstel van minister Philippe Muyters

De Vlaamse Regering kent 704.000 euro strategische transformatiesteun toe aan
Viafrites bvba in Meulebeke. Viafrites wil transformeren naar een bedrijf dat
naast rauwe/verse aardappelproducten ook geblancheerde aardappelproducten
produceert die voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen.

Dienstencheques: regeling van het tijdelijk karakter van de borg
Op voorstel van minister Philippe Muyters

De Vlaamse Regering wijzigt principieel diverse bepalingen in het koninklijk
besluit over de dienstencheques. De belangrijkste wijziging betreft de borg
die een onderneming moet verstrekken om erkend te worden. De Vlaamse Regering
kan een termijn bepalen waarna de borg aan de onderneming wordt teruggestort
en ook de voorwaarden waaronder deze terugstorting plaatsvindt. Daarnaast
komt er een wijziging van de reglementering, waarbij het tijdig aangeven door
de werkgever van zijn werknemer aan de RSZ een bijkomende
erkenningsvoorwaarde wordt voor de dienstencheque-onderneming. Dat maakt het
mogelijk de ontvangen subsidie terug te vorderen wanneer een erkende
onderneming niet aan deze voorwaarde voldoet. Over dit wijzigingsbesluit
wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Samenwerkingsakkoord single permit: ontwerp van instemmingsdecreet
Op voorstel van minister Philippe Muyters

Door de bevoegdheidsverdeling door de zesde staatshervorming en door Europese
richtlijnen, moeten de diverse overheden van het land nauw samenwerken rond
legale migratie. Daarom is een akkoord opgesteld dat de samenwerking tussen
de betrokken overheden regelt, waar de verschillende bevoegdheden elkaar
raken. De Vlaamse Regering keurde op 22 september het samenwerkingsakkoord
goed tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap over de
coördinatie tussen het beleid rond arbeidstoelatingen, het beleid rond
verblijfsvergunningen en de normen voor tewerkstelling en verblijf van
buitenlandse arbeidskrachten. Ze hecht nu, na advies van de SERV en van de
Raad van State, opnieuw haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet
dat instemt met dit samenwerkingsakkoord. Het decreet was al op 19 januari
2018 definitief goedgekeurd, maar omdat toen een handtekening van een
minister ontbrak, werd het nu opnieuw voorgelegd aan de Vlaamse Regering. Het
ontwerp van instemmingsdecreet wordt nu opnieuw ingediend bij het Vlaams
Parlement.

Departement Landbouw en Visserij: pensionering secretaris-generaal
Op voorstel van minister Joke Schauvliege

Jules Van Liefferinge, secretaris-generaal bij het departement Landbouw en
Visserij, heeft met ingang van 1 juli 2018 eervol ontslag gevraagd om te
worden toegelaten tot het rustpensioen. De Vlaamse Regering verleent hem
eervol ontslag uit zijn ambt. Hij mag vanaf dan de eretitel van zijn ambt
voeren.

Beleidsplanning ruimtelijke ordening: regels voor opmaak
Op voorstel van minister Joke Schauvliege

Zowel het Regeerakkoord 2014-2019 als de Beleidsnota Omgeving 2014-2019
voorzien de modernisering van het systeem van beleidsplanning. Om het nieuwe
systeem van beleidspanning te operationaliseren, keurt de Vlaamse Regering
principieel het besluit goed met de uitvoeringsregels van ruimtelijke
beleidsplannen. Het besluit regelt het opmaakproces van de ruimtelijke
beleidsplannen en de inwerkingtreding van de nieuwe decretale bepalingen over
de ruimtelijke beleidsplannen. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen
van de Raad van State. 

Handhaving ruimtelijke ordening
Op voorstel van minister Joke Schauvliege

In het decreet met diverse bepalingen rond ruimtelijke ordening, milieu en
omgeving (codextrein) worden wijzigingen voorgesteld aan het decreet over de
handhaving van de omgevingsvergunning. De wijzigingen bieden rechtsgrond aan
sommige bepalingen in het uitvoeringsbesluit. Na onderhandelingen met de
sociale partners en na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering
nu definitief dit besluit over de handhaving van de ruimtelijke ordening
goed. 

Wijziging VLAREBO-besluit: erkende bodemsaneringsorganisaties
Op voorstel van minister Joke Schauvliege

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het VLAREBO-besluit (Vlaams Reglement
rond bodemsanering en bodembescherming). De wijziging geeft uitvoering aan de
bepalingen rond ekende bodemsaneringsorganisaties in het Bodemdecreet, en
voorziet ook een aantal juridisch-technische aanpassingen. Erkende
bodemsaneringsorganisaties hebben een aantal verplichte taken rond preventie,
beheersing en aanpak van bodemverontreiniging veroorzaakt door de
activiteiten van de sector waarvoor de organisatie is opgericht. Ze kunnen
ook de sanering van sectorgebonden verontreiniging overnemen in bepaalde
gevallen, en genieten daarbij van een financiële tussenkomst van de
overheid. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van
State. 

Afschaffing bekkenbureau en algemene bekkenvergadering
Op voorstel van minister Joke Schauvliege

De Vlaamse Regering wijzigt principieel diverse bepalingen van het besluit
over de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het
integraal waterbeleid. Het gaat om eerder terminologische aanpassingen, om
het besluit af te stemmen op de gewijzigde structuren in het decreet
Integraal Waterbeleid. Zo wordt de opsplitsing van het bekkenbestuur in de
substructuren 'algemene bekkenvergadering' en 'bekkenbureau' verlaten.
Daarnaast wordt het aanwezigheidsquorum aangepast aan de gewijzigde
structuren. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van
State. 

Voorontwerp van decreet bovenlokale cultuurwerking
Op voorstel van minister Sven Gatz

Na advies van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het
voorontwerp van decreet over de bovenlokale cultuurwerking. Dit decreet heeft
tot doel een kwalitatieve, duurzame, diverse en geïntegreerde bovenlokale
cultuurwerking te bouwen, te stimuleren en te optimaliseren; en
cultuurparticipatie te bevorderen en te versterken. Hiervoor focust dit
decreet op de ontwikkeling en verspreiding van praktijken van culturele
organisaties die een antwoord kunnen bieden in de bovenlokale context. Over
dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de Raad van
State.

Instemmingsdecreet dubbelbelastingovereenkomst België en Oeganda
Op voorstel van Vlaams Parlement

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet
dat instemt met de overeenkomst tussen België en Oeganda over het vermijden
van dubbele belasting en over het voorkomen van het ontduiken van belasting
naar het inkomen en naar het vermogen. Dit instemmingsdecreet werd op 31
januari 2018 door het Vlaams Parlement aangenomen.

Instemmingsdecreet dubbelbelastingovereenkomst België en Canada
Op voorstel van Vlaams Parlement

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet
dat instemt met de overeenkomst tussen België en Canada over het vermijden
van dubbele belasting en over het voorkomen van het ontduiken van belasting
naar het inkomen en naar het vermogen. Dit instemmingsdecreet werd op 31
januari 2018 door het Vlaams Parlement aangenomen.

Decreet opleggen sancties aan werkgevers die verplichtingen rond de bijzondere regeling van outplacement werknemers van minstens 45 jaar niet naleven
Op voorstel van Vlaams Parlement

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet
dat de wet tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers en
van het Gerechtelijk Wetboek wijzigt, wat betreft het opleggen van sancties
aan werkgevers die hun verplichtingen rond de bijzondere regeling van
outplacement voor de werknemers van minstens 45 jaar niet naleven. Dit
wijzigingsdecreet werd op 31 januari 2018 aangenomen door het Vlaams
Parlement.

Decreet lokaal sociaal beleid
Op voorstel van Vlaams Parlement

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet
over het lokaal sociaal beleid. Dit decreet werd op 31 januari 2018 door het
Vlaams Parlement aangenomen.

Instemmingsdecreet luchtvervoersovereenkomst met Algerije
Op voorstel van Vlaams Parlement

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet
dat instemt met de overeenkomst tussen België en Algerije over het
luchtvervoer, gedaan te Brussel op 27 februari 2017. Dit decreet werd op 31
januari 2018 aangenomen door het Vlaams Parlement. 

Mededelingen
Mededeling aan de de Vlaamse Regering
Notulen auditcomité Vlaamse administratie

Notulen van de vergadering van het auditcomité van de Vlaamse administratie
van 28 november 2017

Mededeling aan de de Vlaamse Regering
Advies technische uitvoerbaarheid Waalse Gewest

Vraag om een advies technische uitvoerbaarheid door het Waalse Gewest in het
kader van artikel 5/7 van de bijzondere financieringswet

Mededeling aan de de Vlaamse Regering
Zending Zweden Ericsson

Zending van Vlaams minister-president Geert Bourgeois en Vlaams minister
Philippe Muyters naar Zweden voor een bezoek aan Ericsson (12-13 februari
2018): programma

Mededeling aan de de Vlaamse Regering
Mededeling MOU radio's

Ondertekening "Memorandum van overeenstemming inzake invoering van digitale
radio in Vlaanderen"

Mededeling aan de de Vlaamse Regering
Tussentijdse rapportage JKP

Halfjaarlijkse rapportage Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP): 23
prioritaire projecten

Mededeling aan de de Vlaamse Regering
2e oproep radio's

Oproep tot kandidaatstelling voor erkenning als lokale
radio-omroeporganisatie

Mededeling aan de de Vlaamse Regering
VORA

Voortgangsrapport 2016-2017 van het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020

Mededeling aan de de Vlaamse Regering
Zending Sofia

Zending van Vlaams minister Ben Weyts naar de informele raad van
toerismeministers in Sofia (12-13 februari 2018): programma

Mededeling aan de de Vlaamse Regering
Verslag zending Düsseldorf

Zending van Vlaams minister Ben Weyts naar Düsseldorf, Duitsland (5 februari
2018): verslag

Mededeling aan de de Vlaamse Regering
Organisatie van een call voor groenewarmte-installaties

Organisatie van een call voor het indienen van steunaanvragen voor
nuttige-groenewarmte-installaties
Ontwerp van ministerieel besluit houdende de organisatie van een call voor
het indienen van steunaanvragen voor nuttige-groenewarmte-installaties voor
de productie van nuttige groene warmte uit biomassa en uit aardwarmte uit de
diepe ondergrond, installaties voor de benutting van restwarmte en
installaties voor de productie van biomethaan

Mededeling aan de de Vlaamse Regering
Zending Nederland

Zending van Vlaams minister Hilde Crevits naar Nederland (5 februari 2018):
verslag

Mededeling aan de de Vlaamse Regering
Pool visitatoren SCW

Visitatie- en beoordelingscommissies Sociaal-Cultureel
Volwassenenwerk: benoeming pool van externe deskundigen
Ontwerp van ministerieel besluit betreffende de benoeming van de pool van
externe deskundigen voor de visitatie- en beoordelingscommissies
Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk
Artikel geplaatst n.a.v. bron:
 
Op:  09-02-2018

Artikel ongepast?

Dit artikel is ongepast

Gelieve ons te laten weten waarom u dit artikel ongepast acht.
Project: Open ondernemerschap!

Wens je meer visibiliteit, meer leads naar je onderneming of product?
Gebruik dan onze voordelige bedrijfspagina en wordt door duizenden bezoekers online gevonden!

Wil je gratis ondernemersnieuws plaatsen?
 Meer nieuws over Belga Media Support

Antwerpen
21-01-2019

De afdeling radiologie van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen gebruikt de innovatieve AI oplossing van Aidoc om de kwaliteit van de zorg aan patiënten te verbeteren en de efficiëntie van de afdeling te verhogen{ Aidoc, de toonaangevende leverancier van AI oplossingen voor radiologen, heeft bekendgemaakt dat het Universitair Ziekenhuis Antwerpen de oplossing van Aidoc voor...


Meer info

Belga Media Support
Affligem
20-01-2019

Dinsdagochtend 22 januari wordt de A12 weer opengesteld. De plaatsingswerken van veiligheidsstootbanden begin deze week door het Agentschap Wegen en Verkeer langs de weghelft van de A12 (richting Antwerpen) zijn dan afgerond. Ondertussen is het de beurt aan de E40. Vanaf maandag 21 januari plaatst AWV veiligheidsstootbanden vanaf de afrit Affligem tot aan de grens met Oost-Vlaanderen in beide...


Meer info

Belga Media Support
Gentbrugge - Ledeberg
20-01-2019

Eind december 2018 nam het Agentschap Wegen en Verkeer een reeks veiligheidsmaatregelen om risicozones aan de onderzijde van het viaduct van de E17 in Gentbrugge te beveiligen. In de aanloop naar de sanering van het viaduct volgend jaar worden de ingrepen nog uitgebreid om de periode tot de renovatie van het viaduct op een veilige manier te overbruggen. Als alle maatregelen in voege zijn, zal het...


Meer info

Belga Media Support
Antwerpen
13-01-2019

Met de inbeslagname van meer dan 50 ton cocaïne in de Antwerpse haven was 2018 voor de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen een topjaar voor drugsvangsten. Ook het aantal inbeslaggenomen heroïne, cannabis en opiaten steeg. Dat maakte vicepremier en minister van Financiën Alexander De Croo vandaag bekend tijdens een werkbezoek van aan de grensinspectiepost (GIP)...


Meer info

Belga Media SupportAdvertentiesKlik hier voor het nieuws uit
Antwerpen | Brabant | Limburg | Kempen | Oost VL | West VL | Brussel | Kust | Maasland |

Media Partners

X
Geen vervelende pop-up meer?
Geen probleem meld je gewoon aan, de digitale krant is gratis.
Bovendien kan je ook zelf artikels plaatsen.
inVlaanderen.be gebruikt cookies en verzamelt gegevens om de gebruikersnelheid te kunnen verbeteren. Meer info: http://www.invlaanderen.be/pagina/privacy

Ok, ik snap het