Om een bezwaarschrift omgevingsvergunning in te dienen moet je in Ronse 100 euro dossierkosten betalen!!!!Dit is duidelijke bedoeld om burgers af te schrikken een bezwaar in te dienen! Niet te begrijpen!!!!!

Mijn NAAM:Coolsaet José

Mijn ADRES: Geraardsbergenstraat 42 9600 RONSE

jose.coolsaet@scarlet.be

www.bloggen.be/josco
                                                       

Betreft: Beroepschrift tegen beslissing CBS RONSE

Referte: OMV _2018148210 – 2018/250 

 

Aan de leden van de BESTENDIGE DEPUTATIE OOST-VLAANDEREN
Geachte Deputatie,

Hierbij dien ik een beroepschrift in tegen de beslissing van het College van burgemeester en schepenen van RONSE d.d. 15 april 2019 waarbij een omgevingsvergunning werd verleend aan BIOSYNERGY (Clepkens Koen) voor het bouwen en exploiteren van een biomassaverbrandingsinstallatie op de percelen gelegen 2e afdeling, sectie D, nummer 1227 D en 2e afdeling sectie D, nummer 1227 X.

Via de pers[1] vernam ik dat de omgevingsvergunning voor de biomassaverbrandingsoven door de College van burgemeester en schepenen van RONSE was verleend. De tekst van de omgevingsvergunning heb ik moeten opzoeken op het internet. Groot was mijn ontstentenis, omdat de College van burgemeester en schepenen van RONSE niet enkel de 167 ingediende bezwaarschriften[2] naast zich had neergelegd maar tevens het ongunstige advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar[3].

Niettegenstaande de gemeente uitdrukkelijk vroeg ons contactadres op te geven bij het indienen van een bezwaar, werden wij in het geheel niet verwittigd van de genomen beslissing.Wil de gemeente liever niet dat wij het weten?Minimum hadden wij de tekst van de omgevingsvergunning mogen ontvangen, degenen die een bezwaarschrift ingediend hebben zijn immers betrokkenen, maar blijkbaar niet gewaardeerd!!!!

Wie heeft het document “omgevingsvergunning” van meer dan 30 bladzijden opgesteld? Dit lijkt me alleen mogelijk te zijn geweest door een specialist! SOLVA? De milieudienst? Een studiebureau?

Daarom richt ik mij nu tot U met mijn voornaamste zorgen en grieven en bekommernissen in verband met deze biomassaverbrandingsoven.

-  De ontegensprekelijke negatieve impact op de gezondheid van de buurtbewoners en bij uitbreiding van alle Ronsenaars.

Het (gecontroleerde - hoe zou die eventuele controle gebeuren - door wie en met welke verantwoordelijkheid en op te leggen sancties?) uitstoten van fijnstof, stikstofdioxiden, dioxines… is de voornaamste bekommernis. Daarom valt de geografische ligging van deze installatie niet te rijmen met de omgeving. In een straal van +/- 300m rond de installatie liggen namelijk woonwijken (Floréal en Bakkereel), iets verder de Moortelstraat, een school (Ovide Decrolyschool afdeling Floréal) en een crèche (Felies Kinderopvang Kindertuintje Engelsenlaan 266), waar peuters, kleuters en kleine kinderen vaak buiten vertoeven. Ook ligt het sportcomplex ’t Rosco (thuishaven van KSK Ronse en de jeugdafdeling, de Finse Looppiste, het nieuwe zwembad, speelplein) in de onmiddellijke omgeving. Sporten naast een verbrandingsoven krijgt plots een andere invulling.Gezonde lucht inademen, wordt namelijk moeilijk…

De (mogelijke) uitstoot van dioxines staat immers ook beschreven in het advies van de omgevingsambtenaar. De installatie zou op zondag niet werken, ook al is een optimale werking van een dergelijke oven slechts gegarandeerd bij een continue werking. Het risico bestaat dus dat er op maandag – wanneer de oven weer wordt geactiveerd – dioxines kunnen vrijkomen bij de opstart met onvolledige verbranding[4]. Een dergelijke uitstoot[5] is bovendien in strijd met het PRUP Pont West die een reductie wil van allerlei vormen van milieuhinder die een negatieve impact kunnen hebben op de nabije of verdere omgeving[6]. Bovendien waait de wind in België meestal uit zuidwestelijke richting[7]. Dit betekent dat de verontreinigde lucht voornamelijk over (de zijkanten van) de stad Ronse zelf zal geblazen worden in plaats van over minder bevolkt gebied.

Verder zou de installatie CO2-neutraal zijn. Maar vooralsnog is er geen uitgewerkt beoordelingskader betreffende CO2-neutraliteit[8]… Dus ook hier plaatsen we de nodige vraagtekens bij.

- De aard en aanvoer van de te stoken biomassa

Biosynergy wil in de oven verbranden:

* onbehandeld A- en niet gevaarlijk behandeld B-houtafval van de omliggende bedrijven,

* energiegewassen,

* snoeiafval van containerparken in de stad Ronse en

* houtafval van een recycling bedrijf op 20 km van Ronse (dit laatste moet nog verder uitgewerkt worden). Hierbij gaf de OVAM een ongunstig advies voor de verbranding van onbehandeld houtafval en snoeihout. De reden voor deze afwijzing is dat de verbranding van deze materialen valt onder het verbrandingsverbod volgens het Actieplan Duurzaam Beheer van Biomassa(rest)stromen 2015-2020 . Ook dit argument werd door de College van burgemeester en schepenen van RONSE aan de kant geschoven.

Materialen aanvoeren en verbranden - tegen het Actieplan in ! -, getuigt nu niet echt van de filosofie achter Pont West: “Pont West is een duurzaam bedrijventerrein dat een voorbeeldproject is op vlak van economie en ecologie.”[9] … 

- De mogelijke (?) aanleg van een warmtenet , aangesloten op de verbrandingsoven

De College van burgemeester en schepenen van RONSE heeft een gunstig advies verleend, omdat er een warmtenet zou uitgebouwd worden. Dit moet dienen om Stad Ronse, SOLVA (Ontwikkelaar Pont West) en toekomstige bedrijven op Pont West te overtuigen van de technische, economische en ecologische opportuniteiten die een warmtenet met zich meebrengt. Maar volgens de omgevingsambtenaar zijn de aanleg van het warmtenet en de mogelijke aansluiting van andere bedrijven nog niet uitgewerkt[10]. Zolang het warmtenet niet is aangesloten, zal de installatie dienst doen voor de verwarming van o.a. burelen en fungeren als demosite van maximaal 400kWth [11]. Indien andere bedrijven worden aangesloten, zal de exploitatie van de verbrandingsoven als demosite dan niet langer kunnen gegarandeerd worden en zal de oven uitgebreid moeten worden tot het aangevraagde warmtevermogen… en dit natuurlijk met een nog grotere negatieve impact als gevolg voor zowel buurtbewoners als alle Ronsenaars! Daarenboven zou de installatie/het bedrijf van Biosynergy niet beantwoorden aan de normen die in 2010 door SOLVA zelf naar voren werden geschoven: “Geen vervuilende bedrijven op Pont West, maar wel milieuvriendelijke bedrijven met een sterkte integratie van het landschap.” Hoe kan er dan een vergunning verleend worden aan een biomassaverbrandingsoven?!

Het lijkt mij sterk dat alles al op voorhand beslist is, ook wat in de toekomst zal gebeuren. In die optiek is een bezwaarschrift volstrekt overbodig!

Werd er een MER opgesteld? Blijkbaar niet! Niet nodig, zich verschuilen achter decreten en wetten? Niettemin wel heel erg nodig en nuttig! Ook als geruststelling van omwonenden en Ronsenaars en werkenden in de omgeving op industriegebied Pont-West.

Werd de milieuraad van Ronse geconsulteerd? Indien ja, welke waren dan hun bevindingen?

Het is ook heel duidelijk dat geen rekening werd gehouden met de negatieve opmerkingen, ook van OVAM, ze werden gewoon genegeerd.

Iedereen kon het dossier digitaal inkijken op het stadhuis van Ronse. Er werd geen rekening gehouden met mensen met een beperking. Waarom werd het dossier niet op de website van de stad Ronse gezet?

Wij vragen U dan ook met aandrang om gehoor te geven aan onze argumenten en de vergunning voor de verbrandingsoven niet te verlenen, zoals voor de oven te Gent in 2014.

Mijzelf evenals andere directe en indirecte betrokkenen willen blijven wonen in een milieuvriendelijke stad én regio, waar kinderen gezond kunnen opgroeien en veilig buiten kunnen spelen! 

Met voorname achting,

Coolsaet José                                   

Ex-voorzitter van de milieuraad Ronse (gedurende 16 jaar) 

Ik verwacht minimaal een bevestiging van ontvangst van dit bezwaar!

 1. De College van burgemeester en schepenen van RONSE heeft niet gecommuniceerd naar de indieners van de bezwaarschriften. Ook toen de aanvraag door Biosynergy werd ingediend, werden wij als directe betrokkenen hiervan niet op de hoogte gebracht en zijn we dit via de pers te weten gekomen . Ook heeft de College van burgemeester en schepenen van RONSE nooit tijdens de periode van de aanvraag een informatievergadering belegd met de buurtbewoners. In de PV Openbaar onderzoek wordt nochtans melding gemaakt van individuele kennisgeving. Zie bijlage: Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen tot verlening van een omgevingsvergunning, p. 3.
  [2] Een lijst met naam en adres van 124 indieners vindt U in bijlage 2, Adressenlijst ; het bezwaarschrift vindt U in bijlage 3.
  [3] Zie bijlage: Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen tot verlening van een omgevingsvergunning, p. 1.
  [4] Zie bijlage: Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen tot verlening van een omgevingsvergunning, p. 4.
  [5] Een uitstoot via een schoorsteen, waarvan de hoogte in geen enkel plan te vinden is. Zie bijlage: Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen tot verlening van een omgevingsvergunning, p. 19.
  [6] Zie bijlage: Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen tot verlening van een omgevingsvergunning, p. 4.
  [7] https://www.frankdeboosere.be/vragen/vraag115.php
  [8] Zie bijlage: Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen tot verlening van een omgevingsvergunning, p. 6.
  [9] www.ronse.be/nl/pont-west
  [10] College van Burgemeester en schepenen beweren dat na een bezoek aan een gelijkaardige biomassacentrale het wel degelijk de bedoeling is om zeker in fase 2 een warmtenet uit te bouwen. In het dossier vinden we echter niets terug van deze “contracten” en “gesprekken”. Zie bijlage: Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen tot verlening van een omgevingsvergunning, p. 20.
  [11] Zie bijlage: Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen tot verlening van een omgevingsvergunning, p. 19.

Coolsaet José
Artikel ongepast?

Dit artikel is ongepast

Gelieve ons te laten weten waarom u dit artikel ongepast acht.
Heb je een bericht voor in uw belang?
 Meer nieuws over Redactie inVlaanderen Media Support

Maaseik - Neeroeteren - Opoeteren
21-09-2019

In onze winkel kan je terecht voor een ruim assortiment kant en klare gerechten, soepen, salades,desserten, frieten, snacks, burgers ...


Meer info

Redactie inVlaanderen Media Support
Maaseik - Neeroeteren - Opoeteren
21-09-2019

Elke dag een drie-gangenmenu met uitsluitend dagverse producten, verkrijgbaar tussen 11h30 en 14h00.


Meer info

Redactie inVlaanderen Media SupportAdvertentiesMedia Partners

X
Geen vervelende pop-up meer?
Geen probleem meld je gewoon aan, de digitale krant is gratis.
Bovendien kan je ook zelf artikels plaatsen.
inVlaanderen.be gebruikt cookies en verzamelt gegevens om de gebruikersnelheid te kunnen verbeteren. Meer info: http://www.invlaanderen.be/pagina/privacy

Ok, ik snap het