Realisatie ontsluitingsweg VPK OudegemUpdate 12 januari 2018: aannemer aangesteld - informatievergadering op 20 februari

Het stadsbestuur ontving van het Vlaamse Gewest, subsidiërende overheid, de laatste goedkeuring om de aannemer aan te stellen voor de wegen- en rioleringswerken rond de bedrijfsomgeving VPK. De aannemer Viabuild werd aangesteld door het schepencollege op maandag 12 februari. 

Uiteraard hebben wij hebben al heel wat voorbereidend werk uitgevoerd zoals het slopen van 4 woningen achteraan het bedrijf VPK. Hierdoor kan in de eerste fase een belangrijk deel van het project uitgevoerd worden: er wordt een nieuwe weg langs de Dender aangelegd met een groot keerpunt voor de vrachtwagens van en naar VPK zodat deze vrachtwagens niet meer langs de Oude baan en de Varenbergstraat moeten rijden en die straten veel leefbaarder zullen worden. 

Nadien volgen nog 7 fasen waarbij o.a. een nieuwe rijweg naast de spoorweg wordt aangelegd, de Hoogtestraat volledig vernieuwd wordt en de inrit naar het bedrijf op de Oudegemse baan heringericht wordt zodat de onveilige toestand ter hoogte van de spoorwegovergang sterk verbeterd wordt. Ook is de heraanleg van de Hunnenbergstraat aan het kerkhof voorzien inclusief de wandelwegen in het kerkhof.

De werken zullen ongeveer een jaar duren.

Om alle bewoners zoveel mogelijk te informeren wordt een informatievergadering georganiseerd op dinsdag 20 februari 2018 om 20 uur in het Parochiecentrum, Hofstraat 11 te Oudegem. Hierbij kunnen de bewoners vragen stellen over de planning, timing en de fasering van de werken.

Algemene informatie en evolutie van het dossier

Het stadsbestuur en het bedrijf VPK Packaging Group nv hebben samen een project voor de herinrichting van de bedrijfsomgeving in Oudegem uitgewerkt. Door de groei van het bedrijf waren immers knelpunten op het gebied van verkeersafwikkeling ontstaan:

 • Vrachtwagens uit de richting van Dendermonde moeten op de Oudegemse baan vaak lang wachten om te kunnen afslaan naar het bedrijventerrein door het drukke verkeer dat vanuit Aalst naar Dendermonde rijdt. Hierdoor ontstaan soms wachtfiles op de spoorwegbedding, die een gevaarlijke verkeerssituatie kunnen veroorzaken.
 • In- en uitrijdende vrachtwagens moeten gewogen worden op de weegbrug ter hoogte van de huidige ingang in de Hoogtestraat. Hierdoor ontstaan geregeld opstoppingen die verhinderen dat het verkeer de Oude baan kan inrijden.
 • Er is druk vrachtverkeer in de Varenbergstraat, Hunnenbergstraat en op de Oude baan.

Deze knelpunten verdienen een oplossing zodat de woonomgeving leefbaar en aangenaam blijft. Het bedrijf moet haar activiteiten kunnen blijven ontplooien en daarbij zorgen voor lokale tewerkstelling.

Na studiewerk van verschillende experten werden de volgende mogelijke oplossingen vastgelegd:

 • Een bijkomende opstelstrook in de Oudegemse baan voorzien.
 • De rijweg tussen het bedrijf en de spoorlijn 53 opnieuw aanleggen en verbreden, inclusief heraanleg van de Hoogtestraat.
 • Een nieuwe weg tussen het bedrijf en de Dender aanleggen.
 • Een nieuwe bedrijfstoegang en een bijkomende weegbrug aan de kant van de Dender voorzien en voldoende opstelruimte voor aanschuivende vrachtwagens realiseren.
 • Een plan uitwerken dat op lange termijn ook aansluiting op de toekomstig door te trekken N41 toelaat.

Voor de concrete uitwerking van dit project werd in 2004 het studiebureau Jouret uit Sint-Niklaas aangesteld. Om de financiële haalbaarheid voor het stadsbestuur te waarborgen, moest het project zodanig uitgewerkt worden dat een toelage kon verkregen worden van het Vlaams gewest.

De plannen zijn intensief overlegd met de omwonenden via inspraakvergaderingen, met de bedrijfsleiding van VPK Packaging Group nv, met de ingenieurs van de afdeling Wegen en Verkeer van het Vlaamse gewest en met ingenieurs van Infrabel, met de leden van de gemeentelijke begeleidingscommissie en leden van de provinciale auditcommissie. Dit heeft veel tijd gevergd, maar heeft wel geleid tot oplossingen die doordacht zijn en een groot maatschappelijk draagvlak hebben.

Het studiebureau werkt momenteel aan een gedetailleerde raming voor het totaalproject. De kostprijs wordt voorlopig geschat op:

 • toelage Vlaams Gewest 1.800.000 EUR
 • aandeel stadsbestuur Dendermonde 2.500.000 EUR
 • aandeel VPK Packaging Group nv 550.000 EUR

2012 

In het onteigeningsplan was voorzien dat het stadsbestuur van het bedrijf VPK 6.463 m² grond moest aankopen om de uitgewerkte plannen te kunnen realiseren. Door de ondertekening van de overeenkomst tussen het stadsbestuur en VPK werd een regeling getroffen waarbij het bedrijf 4355 m² grond ten kosteloze titel aan de stad overdraagt. De overige gronden worden door de stad gekocht tegen schattingsprijs. VPK Packaging Group nv verbindt er zich bovendien toe om twee parkings aan te leggen naast de Hoogtestraat en naast de Varenbergstraat, alsook om een tweede weegbrug te installeren naast de Dender.

2013

De gemeenteraad heeft op 16 oktober 2013 het aanbestedingsdossier van het dossier ’Herinrichting bedrijfsomgeving VPK Oudegem – wegen- en rioleringswerken’ goedgekeurd, ingediend door het studiebureau Jouret met een totale raming van circa 3.881.287,80 EUR exclusief btw (circa 4.430.953,95 EUR inclusief btw).

De raming van het stadsaandeel bedraagt circa 2.642.412,80 EUR exclusief btw waarin een aandeel van circa 1.263.829,50 EUR vrijgesteld is van btw vanwege rioleringsgerelateerde werken. De raming van het stadsaandeel inclusief btw bedraagt circa 2.931.915,2 EUR. 

2014-2015

Complexe administratieve procedures worden doorlopen, concessieovereenkomsten met Infrabel, NMBS en Waterwegen en Zeekanaal worden onderhandeld voor gebruik van hun gronden. Ook de aankoop van woningen en verwerving van private gronden worden gerealiseerd. De verplaatsing van de nutsleidingen is voorzien in het voorjaar van 2016.

2016

In april zijn er voorbereidende werken uitgevoerd door Eandis.

Het aanbestedingsdossier werd goedgekeurd met een raming van 4.027.425,50 EUR, excl. btw, waarin het stadsaandeel 2.752.432,60 EUR bedraagt. 

Het stadsbestuur verwerft de nodige gronden.

2017

In het voorjaar 2017 zijn de laatste private gronden verworven voor de uitvoering van het project. Het voormalige café ’t Kelderken op het kruispunt Hoogtestraat-Oude baan is gesloopt alsook de drie woningen nabij de begraafplaats. De bezettingsovereenkomsten met de NMBS, Infrabel en de nv Waterwegen en Zeekanaal werden ook in het voorjaar afgesloten zodat de nodige gronden beschikbaar zijn om de wegen- en rioleringswerken uit te voeren.

De openbare aanbesteding voor de wegen- en rioleringswerken vond plaats op 14 april 2017. Het dossier moet eerst door het Vlaamse gewest goedgekeurd worden vooraleer de werken kunnen toegewezen worden aan de kandidaat-aannemer.

 

Een openbare aanbesteding werd uitgevoerd, maar deze had slechts 1 kandidaat-aannemer opgeleverd.  Deze offerte werd onderzocht door de ontwerper en de diensten van het Vlaamse gewest en werd niet aanvaard.

De wetgever voorziet dat er na een beslissing van niet-gunning verder kan onderhandeld worden met een aangepast bestek. Daarom werd het aangepaste bestek voorgelegd aan de gemeenteraad van 18 oktober 2017.

 

In december 2017 is de mededingingsprocedure met onderhandeling opgestart.

 

In de Downloads kunt u de plannen van de uitvoering bekijken.

Downloads
Artikel geplaatst n.a.v. bron:
 
Op:  13-02-2018

Artikel ongepast?

Dit artikel is ongepast

Gelieve ons te laten weten waarom u dit artikel ongepast acht.
Heb je nieuws uit jouw regio en wil je dat hier gratis plaatsen?
 Meer nieuws over Dendermonde

Dendermonde
21-01-2019

Openschooldag GBS Echo vrijdag 25 januari van 17 tot 19 u. 2 weken geleden ging het project “Dromen” van start met als apotheose een “Droom openschooldag”, waarbij elke klas droomt over iets anders. Graag willen wij alle ouders, vrienden, familie, buren, kortom iedereen die interesse heeft om een kijkje te komen nemen in onze school uitnodigen voor deze openschooldag. ...


Meer info

Dendermonde
Dendermonde
19-01-2019

Het kruispunt Mechelse Poort is een plaats waar twee belangrijke gewestwegen elkaar kruisen. De verkeersveiligheid en de doorstroming zullen hier verbeterd worden door de herinrichting van dit kruispunt. Het agentschap wegen en verkeer van de Vlaamse overheid is de opdrachtgever en trekker van dit project. Het stadsbestuur Dendermonde dient in te staan voor de aanleg van de voetpaden,...


Meer info

Dendermonde
Dendermonde
18-01-2019

Aan de Heirstraat nr. 3 wordt de straat afgesloten van 8 tot 11 u. om werken veilig te laten verlopen. Voor het gieten van een plateau worden een betonpomp en betonmixer op de rijbaan geplaatst. Een werfzone wordt afgebakend en er geldt parkeerverbod. De straat wordt afgesloten en een omleiding is voorzien via de Koebosstraat - Zandstraat - Heidestraat - Sint-Ursulastraat - Heirstraat. ...


Meer info

Dendermonde
Dendermonde
16-01-2019

Vrienden voor altijd Vanaf zaterdag 2 maart loopt in de bibliotheek opnieuw de Jeugdboekenmaand, die dit jaar in het teken staat van ‘Vrienden voor altijd’. Deze wordt afgetrapt met een retro fotoshoot in de bibliotheekhal waarbij je, samen met je vrienden, in een heuse oldtimer kan gaan zitten om nadien een originele Instax-foto mee naar huis te nemen. De bib nodigt alle lezers dan...


Meer info

DendermondeAdvertentiesKlik hier voor het nieuws uit
Antwerpen | Brabant | Limburg | Kempen | Oost VL | West VL | Brussel | Kust | Maasland |

Media Partners

X
Geen vervelende pop-up meer?
Geen probleem meld je gewoon aan, de digitale krant is gratis.
Bovendien kan je ook zelf artikels plaatsen.
inVlaanderen.be gebruikt cookies en verzamelt gegevens om de gebruikersnelheid te kunnen verbeteren. Meer info: http://www.invlaanderen.be/pagina/privacy

Ok, ik snap het